Nedap Electronic Sow Feeding, ESF

ซองให้อาหารสุกรอัตโนมัติ

esf

ความยั่งยืนและความรับผิดขอบ: แนวโน้ม

เมื่อมองไปในอนาคตจะเห็นความต้องการอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบในการผลิตของภาคส่วนฟาร์มแม่สุกร โดยมีลูกค้าเป็นผู้สั่งให้เป็นไปตามความต้องการ พ่อค้าปลีกเป็นผู้เลือก จากระบบการอยู่รวมเป็นกลุ่ม (Group housing) และมีสถานีให้อาหาร (Feeding station) ช่วยทำให้แม่สุกรสามารถเดินไปมาในสถานที่เลี้ยงได้อย่างอิสระรวมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันได้ ในฐานะผู้เลี้ยงแม่สุกร คุณจะได้รับการตอบสนองที่ชัดเจนในความต้องการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความโปร่งใส ซองนีให้อาหาร (Nedap Electronic Sow Feeding,ESF) จะช่วยคุณในการดูแลสวัสดิภาพของแม่สุกรทุกๆด้านในระดับสูงซึ่งทำให้คุณประสบผลสำเร็จการเลี้ยงและมีผลตอบแทนที่ดี

electronic-sow-feeder02

ESF ให้อะไรกับคุณบ้าง

ด้วยระบบการอยู่รวมเป็นกลุ่ม (Group housing) และซองให้อาหาร (Nedap Electronic Sow Feeding, ESF) คุณไม่จำเป็นต้องนำอาหารไปให้สุกร สุกรจะไปกินอาหารเอง ที่ซองให้อาหาร สุกรจะได้รับอาหารในอัตราส่วนที่ถูกต้องแม่นยำ ในขณะนั้น ด้วยความสะดวกสบายและและปลอดภัย ซึ่งช่วยให้คุณประหยัดเวลาและพลังงาน ในขณะเดียวกันก็เป็นการใช้อาหารอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ลูกสุกกรมีจำนวนรอดชีวิตมากขึ้น แม่สุกรที่กลับไปเปิดสัดใหม่น้อยลง ปัญหาที่เกิดขึ้นกับขาสุกรลดลง คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่ามั่นใจเมื่อสุกรมีสุขภาพที่ดี ซองให้อาหาร (Nedap Electronic Sow Feeding, ESF) สามารถช่วยคุณเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ ในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ Nedap สามารถรับประกันได้ว่าใช้งานได้อย่างทนทานในระยะยาว

ความต้องการอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบในการผลิตของภาคส่วนฟาร์มแม่สุกร โดยมีลูกค้าเป็นผู้สั่งให้เป็นไปตามความต้องการ พ่อค้าปลีกเป็นผู้เลือก จากระบบการอยู่รวมเป็นกลุ่ม (Group housing) และมีสถานีให้อาหาร (Feeding station) ช่วยทำให้แม่สุกรสามารถเดินไปมาในสถานที่เลี้ยงได้อย่างอิสระรวมทั้งสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันได้ ในฐานะผู้เลี้ยงแม่สุกร คุณจะได้รับการตอบสนองที่ชัดเจนในความต้องการด้านสวัสดิภาพสัตว์และความโปร่งใส ซองนีให้อาหาร (Nedap Electronic Sow Feeding,ESF) จะช่วยคุณในการดูแลสวัสดิภาพของแม่สุกรทุกๆด้านในระดับสูงซึ่งทำให้คุณประสบผลสำเร็จการเลี้ยงและมีผลตอบแทนที่ดี

electronic-sow-feeder01

Nedap ได้จัดให้ระบบสามารถรองรับการขยายตัวและการใช้เทคโนโลยีที่มีความยืดหยุ่น มี Platform ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มการเลี้ยงแม่สุกรขนาดใหญ่ หรือกลุ่มเล็ก ด้วยระบบที่ Stable หรือเป็นแบบ Dynamic group housing ซึ่งเทคโนโลยีของ Nedap มีกลไกการเชื่อมโยง และระบบอัตโนมัติ (Automation) ที่ใช้ระบบอิเลคโทรนิคสำหรับการจำแนก (Identify) แม่สุกรแต่ละตัว เมื่อมันเข้าไปสู่ระบบของการจัดการดังกล่าว ตัวโปรแกรมซอฟแวร์จะมีการจัดการที่สามารถมีข้อยกเว้นได้ รายงานการเลี้ยงในจุดต่างๆให้ผู้เลี้ยงทราบได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถปฏิบัติการการในแต่ละจุดได้ทันท่วงที Platform ของ Nedap สำหรับอุตสาหกรรมๆฟาร์มสุกรช่วยทำให้ง่ายในการรวมการใช้งานต่างๆ ร่วมกัน อาทิ เช่น การตรวจจับการเป็นสัด (Sow heat detection) การคัดแยกแม่สุกร (Sow separation) และในปัจจุบันมีระบบการให้อาหารแม่สุกรคลอด (Farrowing Pen Feeding) ซึ่งระบบนี้ทำให้คุณสามารถติดตามและจัดการแม่สุกรได้ครบวงจร นอกจากนี้ คุณยังสามารถแบ่งปันข้อมูลที่รวบรวมไว้ให้แก่ผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ โรงเชือดสุกร ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ สัตวแพทย์ หรือผู้จำหน่ายอาหาร คุณสามารถควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ ต้องคุณเวปไซต์ของ Nedap ที่รวบรวมข้อมูลเหล่านี้ไว้

เพิ่มผลตอบแทนเดี่ยวนี้ และในอนาคต

ซองให้อาหาร (Nedap Electronic Sow Feeding, ESF) มีส่งที่มากกว่าคุณค่าที่ได้รับการพิสูจน์: พื้นที่ของแม่สุกรทีได้รับการปรับปรุงด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่ (Welfare) รวมทั้งคุณภาพ ผลกำไรที่ได้รับจากการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ
ในอนาคต Nedap จะก้าวไปพร้อมกับฟาร์มแม่สุกรของคุณเพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้นในโอกาสข้างหน้า โดยการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับการจำแนกแม่สุกรทางอิเลคโทรนิค การขยายตัวและการใช้เทคโนโลยีที่มี

ความยืดหยุ่นของ Nedap จะทำให้คุณสามารถเชื่อมั่นได้ว่าคุณจะไม่หยุดอยู่กับที่จากการพัฒนารวมทั้งผลตอบแทนที่ได้รับ Nedap จะทำให้ผู้เลี้ยงแม่สุกรมีการเติบโตอย่างมั่นคง เสริมสร้างสุขภาพแม่สุกรอย่างสมดุล ผลกำไรและสวัสดิภาพที่ดีของแม่สุกร

electronic-sow-feeder03

Dynamic group

electronic-sow-feeder04

electronic-sow-feeder05

electronic-sow-feeder06

ประโยชน์ของ Nedap Electronic Sow Feeding, ESF

#1 เสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการด้านต่างๆ

ระบบการอยู่รวมเป็นกลุ่ม (Group housing) พร้อมซองให้อาหารเป็นความต้องการของทั้งแม่สุกรและผู้เลี้ยง ระบบโรงเรือนแบบ Automation มีบทบาทที่สำคัญในส่วนนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากมันทำให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมากNedap Electronic Sow Feeding, ESF ช่วยดูแลแม่สุกรของคุณ ทำให้คุณมีเวลามากขึ้นในการไปดูแลแม่สุกรในส่วนที่จำเป็นต้องดูและเป็นพิเศษจริงๆ

#2 ช่วยให้กลุ่มแม่สุกรที่เลี้ยงเป็นอยู่อย่างสงบ

โครงสร้างของโรงเรือนที่ชาญฉลาดที่มาพร้อมกับ Nedap Electronic Sow Feeding, ESF ทำให้มั่นใจว่าแม่สุกรจะพื้นพื้นที่เลี้ยงอย่างเพียงพอ พื้นที่พิเศษได้ถูกจัดสรรให้กับแม่สุกรตามความต้องการของแม่สุกรทั้งหมด แม่สุกรแต่ละตัวสามารถกินอาหารในซองให้อาหารโดยไม่มีสุกรอื่นเข้ามาแย่งกิน และมีอิสระที่จะเดินไปมาตามพฤติกรรมธรรมชาติของมัน ซึ่งเป็นผลให้แม่สุกรในกลุ่มเป็นอยู่อย่างสงบสุข

electronic-sow-feeder08

ฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆของคอกเลี้ยงให้เป็นไปตามความต้องการของแม่สุกร

#3 มีการควบคุมที่ดีขึ้นกว่าเดิม และสะดวกสบายมากขึ้น

electronic-sow-feeder07

ระบบทำงานช่วยให้คุณดูภาพรวมในหน้าจอมอนิเตอร์ และจัดการได้โดยง่าย

ในโรงเรือนที่ติดตั้ง Nedap Electronic Sow Feeding, ESF จะช่วยสนับสนุนการทำงานของคุณให้มีประสิทธิภาพและการดูแลในภาพรวม (Overview) ในการแสดงผลและการจัดการได้โดยง่าย รวมทั้งช่วยให้คุณลดความผิดพลาดต่างๆลงได้อย่างมาก ระบบจะส่งการแจ้งเตือนต่างๆในกรณีที่แม่สุกรมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากปกติ หรือในสถานการณ์อื่นๆผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทาง Tablet หรือ Smart phone นั่นหมางถึงว่าคุณสามารถปฏิบัติการตอบสนองต่อกิจกรรมต่างๆได้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา ตัวอย่าง เช่น มีแม่สุกรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากมันเป็นสัด มันไม่กินอาหารและป้ายติดหูหาย เป็นต้น

#4 ปรับปรุงภาพลักษณ์

การควบคุมและการกำหนดค่าต่างๆของระบบการอยู่รวมเป็นกลุ่ม (Group housing) ในฟาร์มเลี้ยงแม่สุกรได้มีมีการพัฒนาในบางส่วน ทั้งนี้เนื่องจากมีความต้องการของผู้เลี้ยงเกี่ยวกับการจัดการด้านสวัสดิภาพความเป็นอยู่และความโปร่งใส Nedap Electronic Sow Feeding, ESF สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้อย่างชัดเจน ผู้เลี้ยงสามารถมองเห็นได้ด้วยตาตนเองว่าแม่สุกรที่เลี้ยงอยู่โดยรอบมีการดูแลที่ดีขึ้นมาก พวกมันสามารถเดินไปมาและแสดงพฤติกรรมธรรมชาติได้อย่างอิสระ

#5 ปรับปรุงภาพลักษณ์

แม้ว่าแม้สุกรจะอยู่เป็นกลุ่มในโรงเรือน Nedap Electronic Sow Feeding, ESF จะมี Concept ให้อาหารแม่สุกรแยกเฉพาะแต่ละตัว ซึงเป็นอุปกรณ์ป้องกันเพือให้สุกรภายในกลุ่มกินอาหารแยกเป็นอิสระแต่ละตัว ดังนั้นระบบนี้จึงทำให้มั่นใจว่าแม่สุกรแต่ละตัวจะมีสุขภาพที่ดี และรับประกันว่าจะทำให้ผลการเลี้ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน การใช้อาหารจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

electronic-sow-feeder09

#6 ปรับปรุงผลลัพธ์ทางเทคนิค

การวิจัยที่ดำเนินการในฟาร์มต่างๆ เกี่ยวกับการให้อาหารแม่สุกรด้วย Nedap Electronic Sow Feeding, ESF แสดงถึงผลลัพธ์ทางเทคนิคที่ดีขึ้นมาก แม่สุกรตั้งท้องมีสุขภาพดีขึ้นมากและให้ลูกสุกรเพิ่มมากขึ้นการสร้างโรงเรือนที่ติดตั้งอุปกรณ์ซองให้อาหาร ESF ไม่ต้องลงทุนสูงขึ้นกว่าเดิมจากที่เคยลงทุน จึงไม่มีผลใดๆ แต่ให้ผลลัพธ์การเลี้ยงที่ดีขึ้นกว่าเดิมมาก

electronic-sow-feeder10

#7 นวัตกรรมของ Nedap และความน่าเชื่อถือไว้วางใจ

ฟาร์มเลี้ยงแม่สุกรจำนวนมากที่ใช้ Nedap Electronic Sow Feeding, ESF ต่างมีความมั่นใจมากในผลลัพธ์การเลี้ยงที่ได้ ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ผ่านการทดสอบและใช้งานในฟาร์มอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้น คุณจึงสามารถมั่นใจและเชื่อถือไว้วางใจได้มากที่สุด เทคโนโลยีของ Nedap เป็นเทคโนโลยีแบบ “State of Art” (เป็นระดับที่มีการพัฒนาสูงสุด) มาเป็นเวลานานหลายปีคุณจึงไม่ต้องวิตกกังวลใดๆ เบื้องหลังของเทคโนโลยี คือ ความแข็งแกร่ง และการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด การจัดให้มีอาหารที่เพียงพอ รวมทั้งน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ตลอดจน การจัดเครือข่ายที่ครอบคลุมด้านพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งที่ Nedap ได้เข้าไปมีส่วนรวมอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nedap.com/pig-farming/thailand

DownloadContact