Nedap Pig Sorting

(ระบบจำแนกสุกรเพื่อให้อาหารได้อย่างถูกต้อง)

nedap-pig-sorting-web-1

ความยั่งยืนและความรับผิดขอบ: แนวโน้ม

เมื่อมองไปในอนาคตจะเห็นความต้องการอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบในการผลิตเนื้อสุกร โดยมีลูกค้าเป็นผู้สั่งให้เป็นไปตามความต้องการ พ่อค้าปลีกเป็นผู้เลือก โดยระบบการการเลี้ยงสุกรแบบรวมเป็นกลุ่ม (Group housing) มีการนำมาใช้เพิ่มขึ้นกันอย่างแพร่หลาย อุตสาหกรรมการผลิตสุกรยังมีโอกาสอีกมากที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ในด้านสวัสดิภาพและมีความชัดเจนความโปร่งใส Nedap pig sorting ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะจัดกลุ่มแม่สุกร (Finishing pig) ให้เลี้ยงรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ได้ ซึ่งวิธีดังกล่าว แม่สุกรสามารถเดินไปมาและแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้อย่างอิสระ ระบบนี้ช่วยให้ผู้เลี้ยงสามารถจัดการแม่สุกรได้อย่างถูกต้องมากที่สุด รวมทั้งสามารถดูแลได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เพื่อให้มีสวัสดิภาพความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งจะส่งผลตอบแทนจากการเลี้ยงได้เป็นอย่างดี Nedapเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนสำหรับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์สุกร การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน ผลกำไรที่ได้รับ รวมทั้งสวัสดิภาพการเลี้ยงสุกรที่ดี

nedap-pig-sorting-web-2

Nedap pig sorting ทำอะไรได้บ้าง

Nedap pig sorting ทำให้มีความเป็นไปได้ที่จะจัดกลุ่มแม่สุกร (Finishing pig) ให้เลี้ยงรวมกันเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ได้ ในขณะเดียวกันสุกรแต่ละตัวก็จะได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสม สุกรสามารถแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของมันได้รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก Performance ของสุกรแต่ละตัวได้อย่างเหมาะสม แนวคิดเกี่ยวกับ Pig sorting นี้ทำงานโดยใช้วิธีการจำแนกระบุตัวสุกรแต่ละตัวทางอิเลคโทรนิค (electronic individual animal identification) ช่วยให้คุณสามารถจัดการสุกรแต่ละตัวได้รวดเร็วขึ้น ถูกต้องและมีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณไม่จำเป็นต้องนำอาหารไปให้สุกรอีกต่อไป สุกรจะเข้าไปในระบบ Sorting system เมื่อมันต้องการกินอาหาร ระบบจะกำหนดตามน้ำหนักตัวสุกร และตามข้อมูลของสุกรแต่ละตัวที่ได้รับเพื่อกำหนดชนิดของอาหารที่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือ สุกรได้กินอาหารที่จัดให้อย่างเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของมันมากที่สุด ระบบ Nedap pig sorting จะทำการตรวจจำแนกแยกแยะทั้งน้ำหนักและกิจกรรมอื่นๆในระหว่างที่สุกรเข้าไปในซองอาหาร (feeding station) ผู้เลี้ยงสามารถดูแลสุขภาพของสุกรแต่ละตัวได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง นอกจากนี้ ระบบ Nedap pig sorting ยังทำให้การส่งสุกรเข้าโรงเชือดในสภาพที่ดีที่สุด

ระบบ Sorting system ประกอบด้วยหน่วยชั่งน้ำหนักที่กันซึม มีรหัสสีที่ชัดเจน เป็นมิตรต่อสุกรและมีประตูสำหรับทำการ sort สุกร ซึ่งลักษณะต่างๆเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ว่าสุกรจะเข้าไปและผ่านออกไปได้อย่างปลอดภัย ระบบ Nedap pig sorting เป็นเทคโนโลยีที่สามารถควบคุมให้ปรับขนาดและมีความ ยืดหยุ่นสูง ซึ่งเป็น Platform หนึ่งของภาคส่วนฟาร์มเลี้ยงสุกร ระบบจึงสามารถใช้งานได้ในแบบ Stand alone หรืออาจนำไปใช้ร่วมกับระบบอื่นๆที่ทำงานหลากหลาย ซองให้อาหารแบบอิเลคโทรนิค (Electronic sow feeding, ESF) เครื่องตรวจจับการเป็นสัด (Sow Heat Detection) และซองแยกสุกร (Sow separation) เป็นต้น เทคโนโลยี Nedap ทำการเชื่อมโยงกลไกของเครื่องและระบบอัตโนมัติบนพื้นฐานของการจำแนกระบุตัวสุกรแต่ละตัวทางอิเลคโทรนิค (electronic individual animal identification)ระบบนี้จึงช่วยให้คุณสามารถติดตามและจัดการสุกรได้ครบวงจร คุณสามารถกำหนดด้วยตัวของคุณเองว่าจะใช้ระบบควบคุมแบบใด ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ทางแทบเล็ต หรื่อทางสมาร์ทโฟน นอกจากนี้ ได้ สามารถทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวบรวมได้ระหว่างผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องได้ อันได้แก่ สถาบันต่างๆ สัตวแพทย์ หน่วยงานคัดเลือกสายพันธุ์ หรือผู้ขายอาหาร เป็นต้น คุณจึงสามารถควบคุมผ่านทางเลือกดังกล่าว ที่เป็นข้อมูลทาง Web integration ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Nedap ที่จัดไว้ให้

nedap-pig-sorting-web-3


ระบบอัตโนมัติ (Automation) บนพื้นฐานการทำงานของการจำแนกระบุตัวสุกรแต่ละตัวทางอิเลคโทรนิค (electronic individual animal identification)เทคโนโลยีของ Nedap ได้จัดทำระบบการจำแนกระบุตัวสุกรแต่ละตัวทางอิเลคโทรนิค (electronic individual animal identification) นั่นยอมหมายถึงว่า ไม่มีสุกรตัวใดที่ไม่ถูกจำแนกระบุตัวตนอีกต่อไป สุกรแต่ละตัวในสภาพต่างๆและพฤติกรรม (Performance) ของมันจะถูกติดตามและจัดการอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการจดบันทึกประวัติการติดตามและการจัดการดังกล่าวของสุกรแต่ละตัวนั้น ข้อมูลที่บันทึกสามารถแบ่งปันให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ตามที่ต้องการ


nedap-pig-sorting-web-4

nedap-pig-sorting-web-5

ประโยชน์ของ Nedap pig sorting

#1 ชั่งน้ำหนักสุกรแต่ละตัวเป็นประจำทุกวัน

ในการจัดการโรงเรือนสุกรแบบ Finisherโดยปกติฟาร์มสุกรจะทำงานโดยอาศัยตัวเลขค่าเฉลี่ยของการเจริญเติบโตของสุกร อย่างไรก็ตามค่าเฉลี่ยเป็นเพียงความจริงส่วนหนึ่ง ทั้งนี้เนื่องจากสุกรที่มีการเติบโตดีอาจบดบังสุกรในกลุ่มที่เติบโตไม่ดีเอาไว้ ผู้เลี้ยงสุกรมีจุดมุ่งหมายที่จะทำให้สุกรแต่ละตัวให้ผลการเลี้ยงที่ดีที่สุด ระบบ Nedap pig sorting จะทำการรวบรวมและบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องของพัฒนาการน้ำหนักสุกรในแต่ละวัน รวมทั้งกิจกรรมของสุกรแต่ละตัว ในแบบ 24/7 จึงช่วยให้คุณสามารถปรับสูตรอาหารสำหรับสุกรทุกๆตัวให้เหมาะสมกับการเติบโต สุกรตัวใดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเพิ่มเติมอย่างเพียงพอ จะผ่านเข้าสู่ระบบเพื่อทำเครื่องหมายสำหรับคัดแยกไว้ ซึ่งหมายถึงว่ามันเป็นสุกรที่คุณจะต้องดูแลเป็นพิเศษ คุณสามารถที่จะพยากรณ์การเติบโตของสุกรแต่ละตัวออกไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น คุณจึงสามารถขับเคลื่อนธุรกิจทั้งหมดของคุณนี้ไปข้างหน้าอย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

nedap-pig-sorting-web-6

#2 ปรับการให้อาหารอัตโนมัติ ตามการเจริญเติบโตและเพศ

nedap-pig-sorting-web

ระบบ Nedap pig sorting จะจดจำสุกรแต่ละตัวที่เข้าไปในซองให้อาหารของระบบ และในขณะนั้นระบบจะระบุน้ำหนักที่แน่นอน และทำการให้อาหารสุกรชนิดที่ถูกต้องตามการเจริญเติบโตและเพศ การจัดการเลี้ยงสุกรได้อย่างถูกต้องนี้ จึงทำให้การเลี้ยงทำได้ง่ายและประหยัดเวลาของคุณ คุณสามารถวางใจได้ในข้อเท็จจริงของสุกรแต่ละตัวว่า มันจะได้รับอาหารที่ปรับไปตามอัตราการเติบโตและน้ำหนักตัวเสมอ ระบบจะทำการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและข้อมูลประจำวันของสุกรทุกๆตัว และนำข้อมูลไปใช้ในการปรับชนิดของอาหารให้กับสุกรแต่ละตัว แนวคิดของ ระบบ Nedap pig sorting ทำให้อัตราการแลกเนื้อ (Feed conversion) ในสุกรเป็นไปอย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ

nedap-pig-sorting-web-8

#3 เป็นระบบที่จำแนกแยกแยะสุกร (Sorting)โดยอัตโนมัติตามนำหนักและเพศสำหรับส่งโรงเชือด

การจำแนกแยกแยะสุกร (Sorting)การเคลื่อนย้าย เพื่อนำไปส่งโรงเชือดเป็นงานที่ต้องการความถูกต้องและใช้แรงงานมาก ระบบNedap pig sorting ช่วยลดเวลาและแรงงานของคุณลงได้มากในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบสามารถจำแนกแยกแยะสุกรที่จะส่งโรงเชือดได้อัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องเข้าไปทำเองเลย ภายในกลุ่มสุกรที่เลี้ยงอยู่ระบบจะทำการจัดจำแนกสุกรตามน้ำหนักและเพศ เมื่อสุกรผ่านเข้าระบบ ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ ระบบสามารถคัดและส่งมอบสุกรเข้าโรงเชือดตามนำหนักที่โรงเชือดต้องการได้ ผลลัพธ์ที่ได้ ก็คือ ลดการถูกหักน้ำหนักจากโรงเชือด และเพิ่มผลผลิตภายกลุ่มสุกรที่เลี้ยง

nedap-pig-sorting-web-9

#4 เป็นระบบที่ติดตามสุกรตั้งแต่เกิดจนกระทั่งส่งโรงเชือด

ถ้าคุณได้รับรับแต่ข้อมูลที่ถูกต้องตลอดเวลา จะทำให้คุณได้รับผลกำไรมาก รวมทั้งผู้ร่วมงานในสายงานก็ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง เช่นกัน จะทำให้งานก้าวหน้าไปอย่างมาก ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สุกร ผู้จำหน่ายอาหารสัตว์ สัตว์แพทย์ และโรงเชือดสุกร สร้างโอกาสให้มีการขับเคลื่อนไปข้างหน้าและการเติบโตที่ได้ผลเป็นอย่างมาก จะไม่มีลูกสุกรตัวใดที่ไม่ทราบตัวตนอีกต่อไป สุกรแต่ละตัวสามารถสอบข้อมูลย้อนกลับไปจนถึงพ่อและแม่ของมัน เพื่อทราบว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร สูตรอาหารสุกรสามารถปรับให้มีความถูกต้องแม่นยำมากที่สุด สัตว์แพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสถานะสุขภาพของสุกร ณ ปัจจุบันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเลือกวิธีการบำบัดรักษาได้อย่างดีที่สุด ส่วนโรงเชือดสุกรก็สามารถทราบได้อย่างชัดเจนว่า มีสุกรตัวใดบ้างที่มีน้ำหนักเหมาะสำหรับส่งเข้าโรงเชือดและแปรรูป ระบบ Nedap pig sorting ทำให้การรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ การแบ่งปันข้อมูลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องทำได้ง่าย

nedap-pig-sorting-web-10

#5 ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างลง

การสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรใหม่ไม่ใช่เรื่องที่จะตัดสินใจกันได้ง่ายๆ เลย โดยส่วนตัวของคุณแล้วมันเป็นการลงทุนครั้งสำคัญซึ่งเป็นการกำหนดอนาคตทางธุรกิจของคุณเลยทีเดียว แล้วหากคุณเลือกที่จะใช้ระบบ Nedap pig sorting แล้ว ค่าใช้จ่ายโรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบ Group housing จะเป็นเท่าใด ค่าใช้ใช้เกี่ยวกับเหล็กและอุปกรณ์ต่างๆ จะลดลงอย่างมากเมื่อนำระบบนี้มากใช้ นอกจากนี้ การเลี้ยงสุกรเป็นกลุ่มขนาดใหญ่จะช่วยให้สามารถประหยัดการใช้พื้นที่ลงได้ถึง 10%เมื่อเทียบกับการเลี้ยงเป็นกลุ่มขนาดเล็ก กล่าวโดยสรุป ก็คือ ค่าก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบ Group housing ที่ใช้ระบบนี้จะลดต่ำลง ดังนั้น การลงทุนทั้งหมดในระบบนี้จึงต่ำกว่ามากเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆ

nedap-pig-sorting-web-111

#6 สร้างภาพลักษณ์ของการเลี้ยงสุกรแบบ Group housingขนาดใหญ่

ในฐานะของผู้เลี้ยงสุกร คุณกำลังเผชิญหน้ากับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากข้อกำหนดของรัฐบาล ผู้ค้าปลีก หรือส่วนอื่นๆ อันเป็นผลมาจากข้อคิดเห็นของประชาชน การที่จะทำให้ได้ตามที่ต้องการเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเสมอไป ภาพลักษณ์ของกิจการนับเป็นสิ่งที่ท้าทาย การใช้ประโยชน์จากแนวคิดในการจำแนกแยกแยะสุกร (Sorting)ส่งผลให้สามารถเลี้ยงสุกรเป็นกลุ่มใหญ่ได้ ประชาชนสามารถมองเห็นได้ด้วยตาตนเองว่าสุกรกลุ่มใหญ่สามารถเลี้ยงรวมกันอย่างเป็นอิสระ ในโรงเรือนที่มีสิ่งจูงใจอย่างเพียงพออันเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาประชาชน

nedap-pig-sorting-web-12-e1396329562769

#7 เป็นระบบที่เชื่อถือไว้วางใจได้และสร้างสรรค์

ยิ่งมีผู้เลี้ยงสุกรเลือกใช้แนวคิดเกี่ยวกับ Pig sorting มากขึ้นและมากขึ้นเท่าใด ยิ่งทำให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นเท่านั้นจากประสบการณ์การใช้งานระบบ Nedap pig sortingมาเป็นเวลานานหลายปีซึงเป็นระบบโรงเรือนอัตโนมัติสำหรับเลี้ยงสุกร เทคโนโลยีของ Nedapเป็นเทคโนโลยีที่มีระดับการพัฒนาสูง (State of Art)และยังมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายปี โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องกังวลใจ พลังอำนาจที่สำคัญคือ เทคโนโลยี ที่สามารถสร้างความแข็งแกร่ง และการดำเนินธุรกิจในระดับนานาชาติ ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยเทคโนโลยีที่ชาญฉลาด การจัดให้มีอาหารที่เพียงพอ รวมทั้งน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นทั่วโลก ตลอดจน การจัดเครือข่ายที่ครอบคลุมด้านพลังงาน เป็นส่วนหนึ่งที่ Nedap ได้เข้าไปมีส่วนรวมอยู่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://nedap.com/pig-farming/thailand

DownloadContact