ถังอาหารไก่

Tube Feeder

tubefeeder

มี 2 ขนาด คือ สูง 10 นิ้ว และ 13 นิ้ว ไก่พันธุ์เลี้ยงได้ 20 ตัว/ชุด ไก่เนื้อเลี้ยงได้ 50 ตัว/ชุด

Available in 2 sizes which are 10 inches height and 13 inches height. 20 birds/set for breeders and 50 birds/set for broilers

Contact