ถาดอาหารลูกไก่อัตโนมัติ

Auto Chick Tray

ถาดให้อาหารไก่อัตโนมัติ Auto chick tray

เป็นการเติมอาหารจากด้านบนและไหลลงสู่ถาดด้านล่าง ถาดอาหารด้านล่างจะมีช่องอาหารแคบ ทำให้ลูกไก่กินอาหารโดยไม่เลอะเทอะ ถังอาหารแบบนี้จะสามารถเก็บอาหารไว้ได้นานกว่าแบบถาด จึงช่วยลดจำนวนถาดที่ใช้ได้ ถาดมีขนาด 7.5*11 นิ้ว ใช้เลี้ยงไก่ได้ 100-200 ตัว/ถาด โดยลูกไก่สามารถกินอาหารได้ครั้ง 40 ตัว ในเวลาเดียวกัน

Filling feed from upper side and flows down the bottom tray. At the lower part of the tray is divided to narrow channels which force chicks to eat without feed falling down the floor, thus save numbers of trays. Its size is 7.5*11 inches, which is able to feed 100-200 birds/tray, allow 40 chicks fed at the same time.

Contact