เครื่องทดสอบไข่ระบบดิจิตอล

(Digital Egg Tester DET6000)

det01

คุณภาพของไข่ถูกกำหนดโดยค่าต่างๆ ของข้อมูลที่ได้รับ สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือค่าที่ได้ต้องได้รับการตรวจวัดที่ถูกต้องแม่นยำ เครื่องทดสอบไข่ระบบดิจิตอล DET6000 ของ NABEL ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการวัดความสูงของ Albumen ในไข่ รังสีเลเซอร์สามารถตรวจวัดคุณลักษณะของไข่ได้อย่างเที่ยงตรง เครื่องคอมพิวเตอร์จะวัดความสูงของ Albumen ของไข่จากการวัดด้วยรังสีเลเซอร์ในขณะนั้น และคำนวณผลเป็นหน่วย Haugh การวัดที่ถูกต้องแม่นยำได้อย่างยอดเยี่ยมนี้ จึงสามารถรับประกันคุณภาพของไข่ได้เป็นอย่างดี
ไข่ไก่ที่มีคุณภาพจะทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น
สิ่งสำคัญทางด้านอาหารคือความต้องการในด้านคุณภาพและความปลอดภัยสูง ความต้องการอีกประการหนึ่งก็คือ ปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้รับจากผู้ที่ทำงานด้านนี้ NABEL ได้นำเสียงสะท้อนดังกล่าว รวมทั้งความคาดหวังจากลูกค้ามาตอบสนองด้วยการใช้เทคโนโลยีผลิต เครื่องทดสอบไข่ระบบดิจิตอล DET6000 ขึ้น

det02

สิ่งที่ผสมกลมกลืนระหว่างประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยำ
ประสิทธิภาพสูงสุดและความถูกต้องแม่นยำสูงเป็นสิ่งปรารถนาที่จะได้รับ เครื่องทดสอบไข่ระบบดิจิตอล DET6000 เป็นการตกผลิตของเทคโนโลยีดิจิตอลโดย NABEL ผู้ที่ทำการพัฒนาเครื่องทดสอบเลือดในไข่อัตโนมัติ (Automatic blood detector) ในแบบ Full-band spectral เป็นแห่งแรกในโลก

 การชั่งน้ำหนักไข่และการวัดสีของไข่แดงที่เชื่อถือได้

det03

 

det04

การชั่งน้ำหนักไข่และการวัดสีของไข่แดงที่เชื่อถือได้
ในการชั่งน้ำหนักไข่ ข้อมูลที่ถูกต้องแน่นอน สามารถแสดงผลออกมาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า Zero point ที่เชื่อถือได้ และในส่วนการวัดค่าสีไข่แดง (Egg yolk) โดยใช้ เซ็นเซอร์ White LED และ RGB ที่ได้รับการยอมรับว่าเที่ยงตรง เทคโนโลยีซอฟแวร์ของเครื่องช่วยทำการแก้ไขค่าสีโดยอัตโนมัติ เกี่ยวกับแสงจากภายนอก ลดค่าสีเพื่อให้ได้สีของไข่แดงตามค่าสีของ Chart แสดงสี และแสดงผลที่ได้ทางหน้าจอ

สามารถวัดความแข็งของเปลือกไข่
ในการวัดความแข็งของเปลือกไข่ เพียงแต่วางไข่ไว้ทางด้านข้าง เครื่องจะทำการกดวัดความแข็งในแบบ Constant pressurization
และ Sensing cell ของเครื่องทดสอบ จะทำการวัดค่า breaking load ของไข่ ประสบการณ์ทดลองในภาคสนาม สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงแล้ว
ความถูกต้องแม่นยำ และความสามารถในการใช้ประโยชน์ได้ ในมุมมองของโล
นวัตกรรมการใช้งานในแบบดิจิตอล และการใช้ลำแสงเลเซอร์แบบแนวขนาน (Laser parallel beam) ซึ่งมีความละเอียดสูง (High resolution) รวมทั้งความถูกต้องแม่นยำ (Accuracy) เป็นเทคโนโลยีระดับโลกล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น

det05

det06

ถาดรองแบบโปร่งใส่ (See-through)และกระจก ทำให้มองเห็นด้านล่างของไข่แดงได้
ท่านสามารถตรวจสอบด้านล่างของไข่แดงเพื่อดูความผิดปกติ การนำถาดไข่แบบโปร่งใสมาใช้และกระจกส่งมองแบบพิเศษ ช่วยให้หาจุดผิดปกติที่ส่องดูได้ยากจากการส่องดูตามปกติ เทคโนโลยีของ NABEL จึงเป็นเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ที่นำมาใช้งานได้จริงในภาคสนาม
ข้อมูลด้านคุณภาพของไข่ที่เพรียบพร้อม
สิ่งที่เพิ่มเติมจากการวัดค่าตามหน่วยของ Haugh ข้อมูลน้ำหนักไข่ ความแข็งของเปลือกไข่ ความหนาและสีของไข่แดง ถูกนำมาแสดงได้ทันที ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุดที่วัดได้ในแต่ละ lot ของไข่ที่ทำการทดสอบ สามารถพิมพ์รายงานออกมาดูได้ผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับเครื่องทดสอบคุณภาพไข่ DET6000

det07

det08

ส่วนประกอบ หน่วยหลัก (Main unit) ถาดโปร่งใส 2 ใบ กระจกพิเศษ
Printer มาตรวัดความหนาของเปลือกไข่*
ขนาด กว้าง 280 มม. ยาว 450 มม. สูง 360 มม.
น้ำหนัก 20 กิโลกรัม
กระแสไฟฟ้า AC100V-240V 90W
อุปกรณ์การวัด Haugh Unit ต่าชั่งน้ำหนักไข่ เครื่องวัดความแข็งเปลือกไข่
เครื่องวัดสีไข่แดง เครื่องวัดความหนาของเปลือกไข่* Yoke Index*

* อุปกรณ์ให้เลือกซื้อเพิ่มเติม (Optional)

Contact