ระบบฆ่าเชื้อโรคในไข่ด้วย UV

(UV Sterilization System SKH302/602)

UV

จุดประสงค์ของระบบฆ่าเชื้อโรคในไข่ด้วย UV ก็คือ การฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยการฉายแสง UV ซึ่ง ระบบ UV ของ Nabel จะมีหลอดไฟ UV 7 ดวงติดตั้งที่เครื่องคัดไข่แบบ 6 แถว และหลอดไฟ UV 13 ดวงติดตั้งที่เครื่องคัดไข่แบบ 12 แถว และการฉายแสงใช้หลอดไฟส่องแบบลูกกลิ้ง (Candling roller)

เมื่อเร็วๆ นี้พบว่า ลูกค้าในญี่ปุ่นเกือบ 100% ติดตั้งระบบ UV นี้เป็นระบบมาตรฐาน

“ความสามารถของระบบ UV (Performance)” – ปริมาณความเข้มข้นของรังสี UV จากหลอดไฟ UV เท่ากับ 25.4 mW*วินาที/ตารางเซ็นติเมตร ซึ่งความเข้มข้นของรังสีขนาดนี้ สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีชนิดต่างๆ ได้ 99.9% ซึ่งได้แก่ E.Coli หรือ Bac.subtilis

การทำงาน (Operation)” โหมดการทำงานของระบบ UV สามารถเปลี่ยนได้โดยใช้สวิทช์ที่เลือกเปลี่ยนโหมดการทำงานได้ ในหนึ่งโหมดสามารถเชื่อมโยงการทำงานกับเครื่องคัดไข่ได้ ในขณะที่โหมดอื่นๆ ก็จะหยุดใช้งานไป

“ความปลอดภัย (Safety)” หากมองไปที่หลอดไฟ UV โดยตรงอาจเกิดอันตรายได้ เพื่อป้องกันเหตุดังกล่าวนี้ สวิชท์ของหลอดไฟ UV จะปิดการทำงานเมื่อมีการเปิดดูหลอดไฟ และมีการติดตั้งไฟแสดงสถานะ (Indicator lamp) เพื่อแสดงสถานะของการทำงานของหลอดไฟ UV แต่ละดวง

Contact