อุปกรณ์ทำความชื้นในตู้ฟักไข่

HatchTech U-Vaporator

HatchTech U-Vaporator TM 
For optimal and uniform chick quality
ในระหว่างกระบวนการฟักไข่ จะมีปัจจัยหลายอย่างที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของตัวอ่อน (Embryo) ปัจจัยที่สำคัญ 2 ประการได้แก่ อุณหภูมิและความชื้น ในการควบคุมอุณหภูมิให้เป็นไปตามความต้องการของตัวอ่อน จะต้องควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับที่ถูกต้องเหมาะสม ทั้งนี้ เนื่องจากความชื้นเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความร้อน ขนาดอนุภาคของความชื้นยิ่งเล็กลงเท่าใด การกระจายและความสม่ำเสมอของอุณหภูมิโดยรวมจะยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น
HachTech ได้ปฏิวัติการพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการทำความชื้นที่ทำให้อนุภาคของมันเล็กลงมาก ซึ่งเรียกว่า HatchTech U-VaporatorTM

U-vap01

แนวคิด (Concept)

The HatchTech U-VaporatorTM ผลิตละลองน้ำในขนาดที่เล็กมากและสม่ำเสมอกัน โดยมีขนาดประมาณ 1 ไมครอน

  • เครื่อง HatchTech U-VaporatorTM   จะทำการสร้าง ultrasonic ในทันทีที่มีความชื้นต่ำมาก
  • คลื่น ultrasonic เป็นคลื่นขนาดเล็กและมีการสั่นที่เร็วมาก ทำให้เกิดการแตกกระจายของละออกน้ำขนาด 1 ไมครอน (ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเครื่องทำความชื้นที่ใช้กันอยู่ 30-50 เท่า)

• ละอองไอน้ำที่ได้จะกระจายตัวอย่างสม่ำเสมอทั่วตู้ฟักไข่ด้วยระบบการไหลเวียนของอากาศแบบ laminar airflow

U-vap02

การฟักไข่ที่ได้ไก่ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอ (Uniform chick quality)

การผสมผสานระหว่างละอองความชื้นที่สมบูรณ์แบบกับ การไหลเวียนของอากาศแบบ laminar airflow ทำให้ให้ตัวอ่อน (Embryo) แต่ละตัวที่อยู่ในตู้ฟักไข่ตำแหน่งต่างๆกัน มีโอกาสที่จะได้รับความร้อนอย่างเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง จึงทำให้มั่นใจได้ว่า การฟักไข่จะได้ไก่ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอกัน

U-vap03

ตู้ฟักไข่ H42240 พร้อมด้วยเครื่องU-VaporatorTM และระบบการไหลเวียนของอากาศ (airflow)

การฟักไข่ที่ได้ไก่ที่มีคุณภาพเหมาะสม (Optimal chick quality)

เครื่อง HatchTech U-VaporatorTM ผลิตละอองความชื้นที่สมบูรณ์แบบ เนื่องจากเป็นละอองไอน้ำขนาดเล็กมาก จึงทำให้ตัวอ่อนได้รับความร้อนในปริมาณที่เหมาะสม ซึ่งเป็นสภาวะแวดล้อมของการควบคุมอุณหภูมิให้กับตัวอ่อนที่สมบูรณ์แบบ จึงทำให้การฟักไข่ได้ไก่ที่มีคุณภาพที่เหมาะสม

คุณสมบัติทางเทคนิค (Specifications)
ขนาด
ความสูง 310มม
ความกว้าง 894มม
ความยาว 100มม
ขนาดละอองความชื้น 1 ไมครอน

HatchTech U-VaporatorTM
• Optimal and uniform chick quality
เครื่อง HatchTech U-Vaporator ไม่เพียงใช้ได้กับตู้ฟักไข่ของ HatchTech เท่านั้น แต่ยังสามารถใช้ได้กับตู้ฟักไข่แบบอื่นๆ อีกด้วย

Contact